Pirkimo taisyklės

1.        Sąvokos

1.1.   Pardavėjas – MB NUOGi, įmonės kodas 305900693. Adresas: S. Neries 8, Ramygala, Panevėžio raj. Tel. nr. +370 (653) 49 943.

1.2.   Pirkėjas – asmuo, perkantis Pardavėjo siūlomas prekes, besinaudodamas www.dusios.lt  internetine parduotuve.

1.2.1.  Pirkėjas yra fizinis asmuo, sulaukęs pilnametystės ir kurio veiksnumas nėra apribotas;

1.2.2.  Pirkėjas yra juridinis asmuo ar kitos organizacijos;

1.2.3.  Pirkėjas yra visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotas atstovas.

1.3.   Parduotuvė – elektroninė parduotuvė pasiekiama adresu www.dusios.lt.

1.4. Taisyklės – šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teisės ir pareigos, prekių įsigijimo ir apmokėjimo sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu susijusios nuostatos.

1.5. Prekės – žaidimo  „Nuogi” kortelės, įsigytos www.dusios.lt.

2.        Bendrosios nuostatos

2.1.   Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises ir pareigas ir atsakomybę bei kitas su Pardavėjo siūlomų prekių pirkimu – pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant prekes iš Pardavėjo.

2.2.   Pirkėjas prekes ir paslaugas Parduotuvėje gali įsigyti tik sutikęs su Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Įsigydamas prekes ir paslaugas Parduotuvėje. Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato, pažymėdamas apie tai “varnele”. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti prekių ir paslaugų Parduotuvėje, arba jei jas vis tiek įsigijo ir nesikreipė į Pardavėją dėl Taisyklių išaiškinimo, jam tenka visa atsakomybė dėl tinkamo prekių naudojimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

2.3.   Pardavėjas pasilieka teisę keisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

3.        Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

3.1.   Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas Parduotuvėje:

3.1.1.  Pateikia užsakymą bei suformuoja prekių krepšelį, laikydamasis Pardavėjo nurodytų instrukcijų ir nurodo prekių pristatymo adresą;

3.1.2.  Susipažinęs su Taisyklėmis pasirenka apmokėjimo būdą bei visiškai apmoka užsakymą;

3.1.3.  Pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą atsiųsdamas patvirtinimo pranešimą nurodytu el. paštu.

3.1.4.  Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėse išdėstytomis nuostatomis ar dalimi iš jų, jis negali užsisakyti prekių Parduotuvėje.

3.2.   Pirkimo – pardavimo sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

3.3.   Patvirtinus Pirkėjo užsakymą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekių kainą ir priimti Parduotuvėje užsakytas prekes.

3.4.   Pardavėjas gali netvirtinti Pirkėjo užsakymo, jei Pirkėjas neįvykdo visų prekės užsakymo sąlygų, jeigu Pirkėjas nepatvirtino sutikimo su Taisyklėmis.

4.        Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Tinklapyje šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.
4.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 11 skyriuje numatyta tvarka.
4.4 Pirkėjas, naudodamasis Tinklapiu, įsipareigoja laikytis šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Tinklapyje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1.   Be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve, taip pat panaikinti Pirkėjo registraciją, jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ir / ar pažeidžia savo pareigas; Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

6.2.   Laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Parduotuvės veiklos internetinį adresą; Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui.

6.3.   Pakeisti Taisykles, prekių kainas, pirkimo sąlygas ir / ar bet kokias kitas su Parduotuve susijusias instrukcijas, apie pakeitimus paskelbdamas Parduotuvėje.

6.4.   Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

7.        Pardavėjo įsipareigojimai

7.1.   Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės www.dusios.lt teikiamomis paslaugomis.

7.2.   Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu:

7.2.1.  Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 (vieną) darbo dieną, kai moka pavedimu;

7.2.2.  Esant kainodaros ar produkto aprašymo klaidai;

7.3.   Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir/ar Parduotuvės Privatumo ir slapukų politikoje nustatytus atvejus.

8.        Prekių kokybė ir garantija

8.1.   Kiekvienos www.dusios.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

8.2.   Parduotuvėje parduodamos prekės gali nevisiškai atitikti nuotraukas, matomas internete: spalvos, formos ar kitų parametrų atžvilgiu; vizualūs faktinio dydžio, formos ar spalvos skirtumai gali atsirasti dėl Pirkėjo naudojamų elektroninių prietaisų savybių ar kitų techninių priežasčių.

8.3.   Pardavėjas visoms prekėms suteikia 24 mėnesių garantiją, jei prekės aprašyme nėra nurodyta kitaip.

8.4.   Pirkėjui garantija suteikiama teisės aktų nustatyta tvarka apmokėjus už Prekę mokėjimo pavedimu. Pardavėjas atlikus mokėjimą, išrašo sąskaitą-faktūrą.

8.5.   Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta garantija.

9.        Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka

9.1. Prekes Parduotuvėje įsigyti galima tik atlikus išankstinį mokėjimą. Perkant prekes Parduotuvėje atsiskaityti galima Parduotuvėje nurodytais būdais.

9.2. Prekių kainos Parduotuvėje ir / ar užsakyme yra nurodomos eurais su įskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu.

9.3.  Prekių pirkimo dokumentai (sąskaitos faktūros) išsiunčiami Pirkėjo nurodytu el.pašto adresu.

10.     Prekių pristatymas

10.1 Prekės pristatomos į Pirkėjo pasirinktą savitarnos siuntų terminalą arba atsiimant užsakymą viename iš pasirinktų Pardavėjo prekybos taškų.
10.2 Jeigu Prekės pristatomos Pirkėjui, Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats arba kitas asmuo, kuris gali būti nurodytas kaip siutninio Gavėjas.
10.3 Tuo atveju, kai Pirkėjas negali priimti Prekių pats, įskaitant kai Prekių užsakyme nurodytu pristatymo adresu Pirkėjo ar Pirkėjo nurodyto asmens nėra, Pardavėjo įgaliotas asmuo (Kurjeris) turi teisę išduoti Prekes bet kuriam kitam Prekių pristatymo adresu esančiam veiksniam pilnamečiam asmeniui, pateikusiam mokėjimo už Prekes patvirtinimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį Sutarties sudarymą ar teisę priimti pristatomus daiktus. Tokiu atveju, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui jokių pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.
10.4 Laikoma, kad Prekės pateiktos (perduotos) Pirkėjui tinkamai, kai pasirašomas Prekių perdavimą – priėmimą (pristatymą ir (ar) atsiėmimą) patvirtinantis dokumentas
10.5 Prekių kiekis ir jų įpakavimas tikrinami Prekių perdavimo Pirkėjui metu. Prekių perdavimo metu nustačius Prekių kiekio trūkumą, Prekių ir (ar) Prekių pakuotės pažeidimus, tokius trūkumus privalote nurodyti Prekių perdavimą patvirtinančiame dokumente, taip pat nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją raštu Tinklapyje ar Taisyklėse nurodytais kontaktiniais rekvizitais, kaip tai aptarta šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse. Tokiu atveju pažeidimai, atsiradę dėl Pardavėjo kaltės, šalinami Pirkėjo ir Pardavėjo suderinta tvarka ir terminais. Vėliau pretenzijos dėl Jums perduotų Prekių kiekio ir (ar) įpakavimo nepriimamos.
10.6 Pirkėjas privalo raštu informuoti Pardavėją apie nustatytus akivaizdžius Prekių kokybės (pakuotės pažeidimai, kiekio neatitikimas ir pan.) trūkumus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną nuo Prekių perdavimo jam dienos. Kitu atveju, praėjus nustatytam terminui, Pirkėjas neturės teisės pateikti Pardavėjui pretenzijų dėl akivaizdžių perduotų Prekių trūkumų.
10.7 Minėtas punktas netaikomas tais atvejais, kai Tinklapyje aiškiai nurodyta, kad parduodamos Prekės yra su pažeista pakuote ir, atitinkamai, Prekės parduodamos už mažesnę kainą. Laikoma, kad užsakydamas tokias Prekes, Pirkėjas sutinka jas pirkti nurodytomis aplinkybėmis ir ateityje negali reikšti reikalavimų ar pretenzijų Pardavėjui dėl Prekių pakuotės pažeidimų ar trūkumų.

10.8. Prekės pristatomos visame pasaulyje, tačiau nuo pristatymo vietos priklauso pristatymo paslaugos kaina:

10.8.1. Lietuvos teritorijoje įprasta prekių siuntimo kaina 2,5 EUR, apsiperkant daugiau nei 30 EUR sumą, prekės paštomatu siunčiamos nemokamai.

10.8.2. Ne Lietuvos teritorijoje prekių siuntimo išlaidos yra apskaičiuojamos individuliai susisiekus Pardavėjo nurodytu el.paštu info@dusios.lt.

10.9. Prekių išsiuntimo terminas 1-2 darbo dienos.

10.10. Pirkėjui, užsakyme neteisingai nurodžius paštomato adresą ar kitus su siuntimo susijusius duomenis, siuntos peradresvimo išlaidas padengia pirkėjas.

10.10. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

11. Pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymas, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

11.1 Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties:

11.1.1 Pirkėjas, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti, sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

11.1.2 Norėdamas atsisakyti Sutarties, Vartotojas turi pateikti Pardavėjui laisvos formos arba pardavėjo atsiųstą Prekių grąžinimo prašymą. Pirkėjo pranešimas apie Sutarties atsisakymą siunčiamas Pardavėjui el. paštu info@dusios.lt. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas per 5 (penkias) darbo dienas susisiekia su Pirkėju.

11.1.3 Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo–pardavimo sutarties, kol prekė dar nebuvo jam išsiųsta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

11.1.4 Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo–pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta, taikomos Taisyklių 11.2 arba 11.3 punkte numatytos nuostatos.

11.2 Tinkamos kokybės prekių, įsigytų el.parduotuvėje dusios.lt, keitimo ir grąžinimo taisyklės:

11.2.1 Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasčių, atsisakyti Sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui el. paštu info@dusios.lt ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekės perdavimo (pristatymo) dienos.

11.2.2 Gavęs Pirkėjo prašymą, susisiekiame per 5 (penkias) darbo dienas ir suderiname prekės grąžinimo detales.

11.2.3 Tinkamos kokybės prekės gali būti grąžinamos tik esant šioms sąlygoms:

11.2.3.1 grąžinama prekė yra originalioje ir tvarkingoje pakuotėje;

11.2.3.2 prekė nėra pirkėjo sugadinta;

11.2.3.3 prekė yra nepanaudota ir nepraradusi prekinės išvaizdos, nepažeistos prekės etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.;

11.2.3.4 prekė grąžinama tokios pačios sudėties, kokia buvo pirkėjo gauta, kartu turi būti grąžinamos ir už pirkinį gautos dovanos.

11.2.4 Grąžinant prekes be Pardavėjo kaltės, sumokėta pristatymo kaina nebus grąžinama. Prekių grąžinimo išlaidos padengia pirkėjas.

11.2.5 Gavus prekę ir įsitikinus, kad ji nenaudota, per 14 d.d. pinigai bus grąžinti į Pirkėjo sąskaitą, kuri yra nurodyta prekės grąžinimo formoje.

11.2.6 Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygų, jei pinigų jis negali perversti dėl Pirkėjo kaltės (delsimo grąžinti prekes, netikslių duomenų ar pan.).

11.2.7. Jeigu grąžinama prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga ir / ar netinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti Pirkėjo sumokėtų pinigų už grąžinamą prekę arba įvertinti grąžintos prekės vertę ir Pirkėjui grąžinti skirtumą, kuris gaunamas atėmus apskaičiuotą prekės nuvertėjimo sumą iš pradinės prekės sumos.

11.2.8. Pirkėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenumato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

11.3 Netinkamos kokybės prekių, įsigytų el.parduotuvėje dusios.lt, keitimo ir grąžinimo taisyklės:

11.3.1 Nekokybiškos prekės grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

11.3.2 Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jos trūkumų, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:

11.3.2.1 pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

11.3.2.2 atitinkamai sumažinti prekės kainą;

11.3.2.3 per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;

11.3.2.4 vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

11.3.3 Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 11.3.2 numatytų būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas pareiškia užpildydamas grąžinimo formą ir grąžina prekę Pardavėjui.

11.3.4 Pirkėjas turi sumokėti prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas grąžinimo išlaidas.

11.4 Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes:

11.4.1 Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 (dvi) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@dusios.lt arba paskambinęs telefono numeriu +370 63071785.

11.4.2 Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

11.5 Šiame skyriuje nustatyta tvarka pateikęs Pardavėjui pranešimą apie Sutarties atsisakymą, Pirkėjas privalo savo sąskaita ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią pateikė Pardavėjui atitinkamą pranešimą, grąžinti Pardavėjui Prekę išsiųsdamas ją adresu.

11.6 Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.7 Pinigai gali būti grąžinami per 14 d.d. tik tuo atveju jeigu Pirkėjas įrodo, kad įsigytų online produktų turinys neatitiko skelbiamos informacijos. Pardavėjas turi teisę atsisakyti grąžinti pinigus, jei Pirkėjas neįrodo, kad jo įsigytų online produktų turinys neatitiko Pardavėjo skelbiamos informacijos apie juos, pateikiamos produktų apraše bei kitais Pirkėją pasiekiančiais informacijos sklaidos būdais.

11.8 Dovanų kuponai nėra grąžinami. Už įsigytus dovanų kuponus pinigai nėra grąžinami.

12.     Šalių Atsakomybė

12.1. Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis www.dusios.lt svetaine. Autorinės žaidimų, produktų medžiagos kopijavimas ir perdavimas tretiesiems asmenims yra neteisėti veiksmai, už kuriuos Pirkėjui gresia atsakomybė pagal LR įstatymus.

12.2. Pirkėjas atsako už www.dusios.lt užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų ir / ar laiku jų neatnaujina, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir / ar Pirkimo–pardavimo sutartimi, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.4. Pirkėjas prisiima atsakomybę už grąžinamas prekes, iki jos pasieks Pardavėjo nurodytą grąžinimo adresą.

12.5. Pardavėjas neatsako už Pirkimo–pardavimo sutarties nevykdymą ir / ar prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Pirkimo–pardavimo sutartį.

13. Prekių užsakymas ir informacijos teikimas
13.1 Klientas užsakydamas Prekes turi nurodyti Prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtiną savo Asmeninę informaciją: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, teisingą telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pateikdamas Prekių užsakymą ir išreikšdamas savo sutikimą, jog „Sutinku su Taisyklėmis”, Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Prekes Tinklapyje ir sudaryti Sutartį dėl jų įsigijimo.

13.2. Visais atvejais, prieš patvirtindamas Prekių užsakymą šiame Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių skyriuje nustatyta tvarka, Pirkėjas privalo susipažinti su užsakymo pateikimo metu galiojančia Taisyklių dokumentų redakcija bei išreikšti savo sutikimą dėl jų. Apie susipažinimą ir sutikimą su Taisyklių dokumentais Pirkėjas patvirtina Tinklapio naudojimo tvarkoje numatytu būdu ir sąlygomis. Prekių užsakymas galės būti pateiktas ir gautas Pardavėjo apdorojimui tik tokiu atveju, jei Pirkėjas susipažino ir sutinka su Taisyklėmis. Visais kitais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturi teisės užsakyti Prekių Tinklapyje.
13.3 Norėdamas sudaryti Sutartį dėl Prekių įsigijimo, Klientas turi atlikti Tinklapyje nurodytus techninius veiksmus, taip pat sekdamas Tinklapyje pateiktais pranešimais ir (ar) nuorodomis, Klientas turi pateikti Pardavėjui Prekių užsakymą.
13.4. Susipažinęs su Taisyklėmis, sutikęs su jomis bei įsipareigojęs jų laikytis, Pirkėjas patvirtina, jog neprieštarauja, kad Taisyklės Pirkėjui atskirai raštu (popierinėje formoje) pateikiamos nebus, nebent Sutarties šalys susitartų kitaip. Visais atvejais, Pirkėjas, norėdamas peržiūrėti, išsisaugoti ir (ar) atsispausdinti Taisykles, gali jas atsiųsti iš Tinklapio arba kreiptis su atitinkamu prašymu į Pardavėją el. pašto adresu info@dusios.lt.
13.5. Pardavėjas neatsako už žalą dėl trečiųjų asmenų neteisėto Paskyros naudojimo. Tuo atveju, jei, nesilaikant Taisyklių reikalavimų, prie Paskyros prisijungia bet koks kitas asmuo ir pasinaudodamas Paskyra pateikia Prekių užsakymą, bus laikoma, kad šias Prekes užsako ir (ar) įsigyja Pirkėjas.
13.6. Pardavėjas pasilieka teisę vykdyti tik tuos patvirtintus Prekių užsakymus, kuriuose teisingai ir tiksliai pateikti Prekių užsakymo bei kiti Prekių įsigijimui ir (ar) pristatymui reikalingi duomenys (įskaitant Prekių pristatymo adresą, telefono numerį, el. pašto adresą ir kt.).
13.7. Klientas, išreiškęs sutikimą su šiomis Prekių pirkimo – pardavimo taisyklėmis, sutinka, jog 13.1. punkte nurodyta jo Asmeninė informacija būtų tvarkoma Prekių ir paslaugų pardavimo tinklapyje (elektroninės prekybos) bei tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo dėl Prekių užsakymo ir Sutarties sudarymo pateikta Asmeninė informacija bus naudojama Prekių pirkimo-pardavimo sandorių Tinklapyje sudarymo ir vykdymo tikslais, vadovaujantis Privatumo politikos nuostatomis.
13.8. Klientas, sutikdamas, kad jo Asmeninė informacija būtų tvarkoma Prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo Tinklapyje (elektroninės prekybos) tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini Prekių užsakymui įvykdyti.

14.        Baigiamosios nuostatos

14.1. Visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo Parduotuvės tinklalapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

14.2. Visos Prekių nuotraukos pateikiamos www.dusios.lt yra originalios ir saugomos autorių teisių, todėl draudžiama jas bet kokiu būdu atgaminti, perduoti, parduoti ar kitaip platinti (daryti viešai ar neviešai prieinamus kitiems asmenims).

14.3. Taisyklėms ir Pirkimo – pardavimo sutarčiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14.4. Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl Taisyklių yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

14.5. Šios Taisyklės atnaujintos 2022 m. vasario 23 d